[HIM 2017] Tuần 7 – Gà trống được tự do, thử nghiệm quần YCB