[Tổng kết tuần] #Breaking2, Tuần 2 tập luyện VJM 2017