Luyện công ở trường đua Phú Thọ cùng Kiger 3 – Nắng bể đầu