[Tổng kết tuần] Tuần này chẳng vui gì cả: trúng gió, tiêu chảy, bỏ chạy, TomTom đứt dây