Pace

Pace (tốc độ) là thuật ngữ được dùng phổ biến trong chạy bộ để tính tốc độ chạy. Pace được tính dựa trên số phút hoàn thành 1 km hoặc 1 dặm.

Ví dụ:

Quảng Cáo
  • Pace 6:00/km: chạy với tốc độ 6 phút/km, tương đương với vận tốc 10km/h
  • Pace 7:00/km: chạy tốc độ 7 phút/km, tương đương với vận tốc 8.56km/h

Ở Việt Nam, chúng ta chỉ sử dụng đơn vị km nên khi bạn thấy ai đó nhắc đến Pace 5 thì có thể hiểu đó là chạy với tốc độ 5 phút/km (vận tốc 12km/h)

Quảng Cáo