PR

PR, viết tắt của từ Personal Record, có nghĩa là kỷ lục cá nhân. PR được dùng để làm mục tiêu phấn đấu trong chạy bộ của runner.

Quảng Cáo