Hướng dẫn sử dụng My Asics để lên giáo án chạy bộ

Hướng dẫn cách lên giáo án chạy bộ với My Asics thông qua website của ứng dụng, cách tạo giáo án chạy bộ trên ứng dụng di động cũng tương tự.